Požární bezpečnost ve firmách – jaké jsou povinnosti?

17.01.2022

Potřebujete vybavit svou firmu hasičskou a protipožární technikou? Pak vás nejspíš zajímá, jaké máte povinnosti a co je potřeba zařídit, abyste obstáli nejen před revizními techniky, ale také v situaci, kdy vznikne opravdový požár.

Povíme vám, jaké jsou závazky správců a majitelů firem, kteří mají tuto problematiku na starost.

Povinnosti právnických osob a fyzických podnikajících osob v požární ochraně stanovuje zákon č. 133/1985 Sb.

 

Zabezpečte dostatečné požárně bezpečnostní zařízení

Důležitou povinností právnických osob a fyzických podnikajících osob v požární ochraně je zabezpečit dostatečné množství, odpovídající typ požární techniky, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Co je požárně bezpečnostní zařízení

Zákon v rámci požární ochrany požaduje zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž funkčnosti závisí například signalizace požáru, únik osob z hořící budovy nebo taková, která zamezují šíření požáru.


Dle toho můžeme roztřídit druhy požárních bezpečnostních zařízení do sedmi kategorií:

1) Zařízení pro požární signalizaci
Jde o elektrickou požární signalizaci, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, ruční požárně poplachová zařízení apod.

2) Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu
Zahrnuje stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení a samočinné hasicí systémy.

3) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru
To jsou zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka s ovládacím mechanismem, kouřotěsné dveře a zařízení přirozeného odvětrání kouře. 

4) Zařízení pro únik osob při požáru
Jde o požární nebo evakuační výtahy, nouzová osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří a výstražná zařízení. 

5) Zařízení pro zásobování požární vodou
Zahrnuje vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnicích míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovody včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů a nezavodněné požární potrubí. 

6) Zařízení pro omezení šíření požárů
Zařízení omezující šíření požáru jsou požární klapky, požární dveře a uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnost stavebních konstrukcí nebo snižují hořlavost stavebních hmot, vodní clony a požární přepážky a ucpávky. 

7) Náhradní zdroje a prostředky 
Tato zařízení jsou určená pro zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení, která potlačují požár nebo výbuch a zařízení pro zásobování požární vodou a zdroje určené k hašení požáru.

Vytvořte podmínky pro hašení požárů a záchranné práce

Další povinností je vytvořit podmínky pro hašení požárů a záchranářské práce. Znamená to zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům. Volný musí být také průchod k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Častou chybou tak bývá umisťování předmětů, nebo dokonce nábytku, do cesty, která slouží záchranářům v případě požáru. Případná kontrola za tento nešvar může uložit velmi vysokou pokutu.

 

Dodržujte technické podmínky a návody

V rámci požární bezpečnosti je rovněž nutné dodržovat technické podmínky a návody, které se vztahují k požární bezpečnosti výrobků i činností. Dbejte proto na to, aby například požární hlásiče byly umístěné dle přiloženého návodu, aby správně fungovaly.

 

Označte pracoviště dle požadavků

Důležitou součástí požární bezpečnosti je označení pracoviště i ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny. Nezapomeňte označit i místa, na kterých se nachází prostředky pro požární ochranu a požárně bezpečnostní zařízení.

 

Zajistěte pravidelné kontroly odborníkem

Povinností je také pravidelně kontrolovat stav a dodržování předpisů o požární ochraně. Ty provádějte pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6).  Pokud způsobilá osoba najde nějakou závadu či pochybení, je tyto závady potřeba neprodleně odstranit.

Kdy je nutné zajišťovat požární prohlídky: 
Povinnost zajišťovat požární prohlídky stanovuje § 13, vyhlášky 246/2001 Sb.

  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím, je nutné provádět preventivní prohlídky nejméně jednou za 3 měsíce.
  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za 6 měsíců. 
  • V objektech a zařízeních, kde jsou provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, je třeba provádět preventivní požární prohlídky nejméně jednou za rok.


Další důležité povinnosti

Dle zákona o požární bezpečnosti jsou firmy také povinné:

  • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinnosti na úseku požární ochrany a poskytnout požadované doklady a dokumentaci. Zahrnuje to také informace, které se vztahují k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a plnit uložená opatření ve stanovených lhůtách.
  • Poskytovat orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru.
  • Oznamovat bezodkladně územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár, který vznikl při činnostech, které firmy provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.

Zpět na články

Český výrobce

Expresní dodací lhůty

Záruční a pozáruční servis

Profesionální poradenství

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

V Telčicích 249 (mapa)
533 12 Chvaletice
Česká republika

+420 466 985 890

Jsme ověřeni zákazníky


Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů:

Chrome
Google
Edge
Microsoft
Firefox
Mozilla Foundation
Opera
Opera Software