Jak zajistit požární bezpečnost v bytových domech – doporučení i povinnosti SVJ

26.08.2021

Pro bezpečnost všech obyvatel bytových domů je potřeba dodržovat pravidla požární ochrany. Ta má v bytových domech na starosti SVJ jakožto právnická osoba. Společenství vlastníků jednotek tedy musí zajišťovat kontroly hasicích přístrojů, zabezpečovat plnění povinností na úseku požární ochrany a dodržovat další směrnice a předpisy, které si dnes představíme.

Požárních předpisů a směrnic není zrovna málo. Jejich nedodržování může být přísně pokutované, a navíc ohrožuje obyvatele domu. Proto stojí za to mít vše, co se týká požární bezpečnosti, v naprostém pořádku.

Povinnosti SVJ v rámci požární ochrany

 • Zařazení do kategorie požárního nebezpečí
 • Preventivní požární kontroly
 • Bezpečnostní značky v domě
 • Pravidelná kontrola požárních hydrantů
 • Zajištění průchodnosti únikových cest
 • Revize a rozmístění hasicích přístrojů
 • Požární poplachové směrnice
 • Dokumentace požární ochrany
 • Požární řád
 • Revize požárních dveří

 

Zařazení do kategorie požárního nebezpečí

Jako společenství vlastníků jednotek jste právnickou osobou. A právě u právnických osob se v oblasti požární ochrany na základě zařazení do kategorií požárního nebezpečí stanovují povinnosti. Právnické osoby lze pak na základě zákona § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně zařadit do těchto kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Čím je větší požární nebezpečí, tím větší budou povinnosti SVJ. Může jít i o individuální činnosti, protože objekty bývají rozdílné a mají jiný charakter, okolí nebo další odlišnosti. Společenství vlastníků má tedy povinnost zařadit svůj bytový dům do kategorie dle požárního nebezpečí. To uděláte tak, že necháte provést analýzu domu a necháte zpracovat výčet povinností. Se vším vám pomůže technik požární ochrany nebo osoba, která je v prevenci rizik odborně způsobilá. Stejná osoba pak bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a provádět povinné pravidelné prohlídky.

 

Preventivní požární kontroly

V objektech a zařízeních se musí dle § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci provádět pravidelné preventivní požární prohlídky. Musí jimi procházet i objekty, které nemají zvýšené požární nebezpečí, a tak se týká všech, i těch malých. 

Jak často provádět prohlídky:

 • objekty s vysokým požárním nebezpečím – alespoň jednou za 3 měsíce
 • objekty se zvýšeným požárním nebezpečím – alespoň jednou za 6 měsíců
 • objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí – alespoň jednou za rok

 

Bezpečnostní značky v domě

Bezpečnostní značky jsou další povinností v oblasti požární ochrany, kterou musí společenství vlastníků plnit. Jde o pokyny k evakuaci osob a zvířat, výstražné značky, informativní značky a další. Nezapomeňte ani na bezpečnostní značky na místa, kde jsou prostředky požární ochrany a požární zařízení.

Bezpečnostní značky včetně stanovení vzhledu a umístění či zavedení signálů najdete v Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a také v § 3 odst. 2 a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

 

Jaké jsou druhy bezpečnostních značek

 • požární
 • výstražné
 • příkazové
 • zákazové
 • informativní

 

Další povinná označení
SVJ má také povinnosti označovat únikové cesty. V bytových domech proto nezapomínejte na označení těchto částí, vybavení, prostor a nařízení:

 • zákazy kouření
 • požární hydranty
 • evakuační výtahy
 • hlavní uzávěry topení a elektřiny
 • zákazy vstupu s otevřeným ohněm
 • únikové cesty
 • přenosné hasicí přístroje
 • hlavní uzávěry vody a plynu
 • nouzové východy

 

Pravidelná kontrola požárních hydrantů

Obytné domy mívají také vnitřní požární vodovody. Pokud se u vás hydrantový systém nachází, je potřeba provádět i u něj pravidelnou revizi, a to alespoň jednou za rok. Kromě revize je však důležité udržovat hydranty v perfektním stavu. Neměl by být natlakovaný a musí u něj vždy být k dispozici veškeré komponenty jako požární hadice, proudnice a další části. Zároveň musí být požární hydrant okamžitě přístupný.

O požárních hydrantech hovoří § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, která stanovuje všechny povinnosti o této požární technice. 

 

Zajištění průchodnosti únikových cest

Na chodbách bytových domů často nacházíme skříně, květináče, botníky a další věci, které překážejí v únikové cestě. Obyvatelé bytů si takto na první pohled zvelebují prostředí, jde přitom ale o narušování průchodu únikových cest. Při evakuaci a práci hasičů a záchranářů však musí být cesty prázdné a průchozí.

Proto projděte chodby domu a zjistěte, zda se v cestách nenachází předměty, které brání evakuaci osob a práci bezpečnostních složek. Tyto nedostatky řeší i požární technik, který provádí pravidelné prohlídky, a tak vám poradí, které předměty jsou v pořádku, a které je naopak nutné z chodeb a cest odstranit.

Co musíte v bytovém domě udržovat volné:

 • únikové cesty a přístup k nouzovým východům
 • přístup k věcným prostředkům požární ochrany
 • přístup k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům
 • přístup k požárně bezpečnostním zařízením
 • přístup k rozvodným zařízením elektřiny

 

Revize a rozmístění hasicích přístrojů

Když vypukne požár, jsou hasicí přístroje jednou z prvních možností, jak jej zastavit. Proto jsou při požární ochraně velmi důležité a musí být naprosto funkční a odpovídající. Společenství vlastníků musí zajistit, aby byly vhodně vybrané a logicky a efektivně rozmístěné. Minimálně jednou za rok pak čeká hasicí přístroje revize.

Při množství, použití a rozmístění se můžete řídit § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., pokud ve vašem domě není k dispozici projektová dokumentace, bezpečnostně požární řešení nebo dokumentace požární ochrany.

 

Požární poplachové směrnice

Budovy, které spadají do druhé a třetí kategorie požárního nebezpečí, musí mít zpracované poplachové požární směrnice. Jde o dokument, který vymezuje, jak se mají lidé chovat, pokud vypukne požár. Definují tak, jak postupovat v případě požáru. Kde ho ohlásit a jak vyhlásit poplach. Důležitý je také evakuační plán.

Směrnice by měla být jednoduchá a dobře pochopitelná. Vyvěste ji také na viditelné a dobře přístupné místo. Požární poplachová směrnice by také měla obsahovat povinnosti při zjištění požáru, povinnosti a způsob pro vyhlášení poplachu a důležitá telefonní čísla.

 

Dokumentace požární ochrany

Stejně jako u požární směrnice mají povinnost zpracovávat dokumentaci požární ochrany společenství starající se o budovu ve druhé a třetí kategorii požárního nebezpečí. Ke zpracování je třeba pověřit technika požární ochrany nebo osobu, která je v oblasti požární ochrany způsobilá.

 

Požární řád

Bytové domy druhé a třetí kategorie požárního nebezpečí musí mít také zpracovaný požární řád. Jde o dokument, který určuje soubor pravidel, která snižují riziko vzniku požáru nebo krizové události. Musí být viditelně vyvěšený.

 

Revize požárních dveří

Zejména v nových domech nacházíme často ochranné protipožární dveře, většinou na trasách únikových cest a někdy také v bytech. Požární dveře jsou klasifikované jako požárně bezpečnostní zařízení, a tak je nutné provádět jejich pravidelné revize. Zákon stanovuje, že se tyto prohlídky musí provádět alespoň jednou za rok. Pokud hledáte vhodné řešení vstupních portálů, doporučujeme se vždy obrátit na odborníky, kteří vám nabídnou jen ty nejbezpečnější protipožární dveře.


Zpět na články

Český výrobce

Expresní dodací lhůty

Záruční a pozáruční servis

Profesionální poradenství

Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.

V Telčicích 249 (mapa)
533 12 Chvaletice
Česká republika

+420 466 985 890

Jsme ověřeni zákazníky


Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů:

Chrome
Google
Edge
Microsoft
Firefox
Mozilla Foundation
Opera
Opera Software